National Anthem of Swaziland

Siswati Lyrics

Nkulunkulu Mnikati wetibusiso teMaswati,
Siyatibonga tonkhe tinhlanhla,
Sibonga iNgwenyama yetfu,
Live netintsaba nemifula.

Busisa tiphatsi mandla taka Ngwane
Nguwe wedvwa Somandla wetfu ;
Sinike kuhlanipha lokungenabucili
Simise usicinise, Simakadze.
 

English Lyrics

Oh God, Bestower of the Blessings of the Swazi

O Lord our God, bestower of the blessings of the Swazi ;
We give Thee thanks for all our good fortune ;
We offer thanks and praise for our king ;
And for our fair land, its hills and rivers ;

The Blessings be on all rulers of our country ;
Might and power are Thine alone ;
We pray Thee to grant us wisdom without deceit or malice.
Establish and fortify us, Lord Eternal.

Lyrics by: Andrease Enoke Fanyana Simelane

Music by:  David Kenneth Rycroft
3D Animated Flags--By 3DFlags.com